Adatvédelem:

Kérjük, az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert a “Beteg Újszülöttekért” Alapítvány (7623 Pécs, József A. u. 7., adószám: 19034858-1-02, nyilvántartási szám: 00 19 034858, képviseli: dr. Gárdos László kuratóriumi elnök, adatvédelmi tisztviselő dr. Nagy Éva, 30-6604255, dr.eva.nagy@gmail.com, a továbbiakban: Alapítvány) honlapjának (a továbbiakban: Honlap) megnyitásával, illetve a Honlapon feltüntetett e-mail címének elérésével az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

I. A honlap használata

I/1. A honlap tartalmának ingyenes vagy díjköteles szolgáltatásként történő bármilyen további felhasználása csak az Alapítvány előzetes, írásos (beleértve ebbe az e-mailt, mint írásos formát) engedélyével és csakis a forrás pontos megjelölésével történhet. A honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logók, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása
jogszabályba ütközik.

I/2. Az Alapítvány nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

I/3. A honlap adat- és hírtartalmának pontosságáért és valódiságáért az Alapítvány az előállítás során minden tőle elvárhatót elkövet, a felhasznált hírforrásokat a lehető legnagyobb körültekintéssel választja ki, ennek ellenére sem az adatok, sem a hírek, információk tartalmának pontosságával, módosulásával és valódiságával kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

I/4. A honlap szolgáltatásának meghibásodásából, kimaradásából eredő esetleges károkért az Alapítvány nem felel.

I/5. A honlap anyagai tájékoztató- és ismeretterjesztő jellegűek, így nem adhatnak választ minden olyan kérdésre, amely egy adott betegséggel vagy más témával kapcsolatban felmerülhet, és főképp nem pótolhatják az orvosokkal, gyógyszerészekkel vagy más egészségügyi szakemberekkel való személyes találkozást, beszélgetést és gondos kivizsgálást. Ezzel kapcsolatban az Alapítvány kártérítési felelősséget nem vállal.

II. Sütik (cookie-k)

II/1. A honlap a felhasználókról és a regisztrálókról semmilyen, általuk meg nem adott adatot nem gyűjt, ugyanakkor a felhasználó és a regisztráló jelen szabályzatban is kifejezetten elfogadja, hogy a felhasználók, illetve a regisztrálók igényeinek jobb kiszolgálása érdekében a felhasználó, illetve regisztráló számítógépén kis adatcsomagot, ún. süti(ke)t (cookie) helyezhet el.

Ezek:

  • Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a weboldal látogatója számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a weboldal látogatóját azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A sütiket a felhasználó, illetve regisztráló törölheti saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa.
  • A honlap ezen kívül ún. rövid időtartamú sütiket és hosszú időtartamú sütiket használ. A rövid időtartamú sütik mindössze ideiglenesek és addig tárolnak információkat, ameddig az felhasználó/regisztráló használja a weboldalt, azt követően törlődnek. A hosszú időtartamú sütik hosszabb ideig vagy tényleges manuális törlésig tárolnak információkat. A sütik tárolási ideje a felhasználó által használt internetböngésző beállításaitól is függ.
  • A honlap funkcionalitása alapján megkülönböztetve használ statisztikai célokra konverziós sütiket (melyek lehetővé teszik az eredményesség elemzését), követő sütiket (melyek a konverziós sütikkel együtt pontosabb statisztikai elemzést tesznek lehetővé), emellett vásárlási szokásokat követő sütiket (amelyek alapján a felhasználó/regisztráló személyre szabott tartalmakat és hirdetéseket kap), analitikus
  • sütiket (amelyek a felhasználó/regisztráló weboldal használati szokásait követik), valamint nélkülözhetetlen sütiket (amelyek alapfunkciókkal (pl. keresés) kapcsolatban szolgáltatnak adatot).

II/2. A honlap használatával hozzájárulását adja a fent leírtak szerint és célból történő Önre vonatkozó információk feldolgozásához. Még többet tudhat meg a cookie-król és azok törléséről a www.aboutcookies.org weboldalon.

III. A személyes és különleges adatok védelme

III/1. A honlap használata során személyes adatok is érintettek. Ezek vonatkozásában az adatkezelő az Alapítvány. Az adatok kezelése és védelme érdekében az Alapítvány az adatvédelemre és üzenetküldésre vonatkozó irányelveket dolgozott ki (a továbbiakban: Irányelvek). Az Alapítvánnyal kapcsolatba kerülő személy a honlap szolgáltatásainak használatával elfogadja a következő Irányelveket:

III/2. A kezelt adatok köre: az Alapítvánnyal kapcsolatba kerülő személy neve, lakcíme. Az Alapítvány a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi. Az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezelik a célokkal össze nem egyeztethető módon.

III/3. Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, valamint a szükségesre korlátozódik. A kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek; az Alapítvány minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.

III/4. Az adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére tudományos kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor.

III/5. Az Alapítvány az adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

III/6. A honlap vonatkozásában a személyes és különleges adatok kezelésének célja: a szolgáltatás igénybe vételének lehetőségét biztosítja az érintett (pl. pályázatra jelentkező személyek) azonosítása és értesítése vonatkozásában, az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az adatok önkéntes rendelkezésre bocsátása. A pályázatok eredményének nyilvánosságra hozatala során egészségügyi adat nyilvánosságra nem hozható.

III/7. A személyes adatok tárolásának időtartama 5 év.

III/8. Az érintett kérelmezheti az Alapítványtól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintett az adatkezeléshez történt hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az érintettnek joga van a felügyeleti hatósághoz panasz benyújtani.

III/9. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Alapítvány pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; vagy
  • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy
  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy
  • a személyes adatokat az Alapítványra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

III/10. Az Alapítvány a személyes adatkérés esetén a vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával jár el, minden esetben pontosan megadja az adatkérés célját, és a kapott adatokat csakis azon célból használja fel.

III/11. A Beteg Újszülöttekért Alapítvány vállalja a felelősséget a jelen honlap keretein belül feldolgozott adatok kezeléséért és biztonságáért. Az adatkezelő a Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány (ez azt jelenti, hogy ő határozza meg az adatfeldolgozás
céljait és módját) minden személyes adat feldolgozása vonatkozásában. Adatfeldolgozó a Iustitia Bt. (székhely: 7624 Pécs, Barackvirág u. 45., Magyarország), az adatfeldolgozás célja: reklám célú adatkezelés.

III/12. A regisztrált felhasználók adatait az Alapítvány vagy közvetlen megbízottja – mint Adatkezelő – tárolhatja, és azokat statisztikai célokra összesítve szabadon felhasználhatja. A felhasználók adatait az Alapítvány közvetlen üzletszerzésre csakis azok hozzájárulásuk esetén használja fel, és harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

III/13. Az Alapítvány kijelenti, hogy a hatályos törvények által előírt mértékig időben tájékoztatja a munkatársait és más érintett személyeket a személyes adatok Beteg Újszülöttekért Alapítvány által való feldolgozását illetően (valamint, ha ezt törvény írja elő, megszerzi az érintett beleegyezését). Az Alapítvány nem továbbítja más országba az érintettek adatait.

III/14. A Beteg Újszülöttekért Alapítvány az érintettől kapott személyes adatokat csak olyan mértékben használja fel, ahogyan az feltétlenül szükséges a szolgáltatás elvégzéséhez, illetve olyan mértékben, ahogyan a Felek írásban megállapodtak a hatályos törvényekkel összhangban; a személyes adatok minden más jellegű felhasználása csak akkor lehetséges, ha az érintett ebbe kifejezetten beleegyezett.

IV. A Beteg Újszülöttekért Alapítvány online szolgáltatásainak használata

IV/1. Az érintett vállalja, hogy nem használja az Üzenetküldő szolgáltatást kéretlen levelek küldésére.

V. A kártyák biztonságos kezelése

Amennyiben a Beteg Újszülöttekért Alapítványnak történő adományozás során bankkártyaadatok kerülnek az Alapítványhoz, az Alapítvány vállalja, hogy ő és szolgáltatói folyamatos jelleggel megfelelnek a PCI (Payment Card Industry) adatbiztonsági sztenderdek által felállított követelményeknek és hitelesítési folyamatoknak, ahogyan azok a legnagyobb hitelkártya-kibocsátó vállalatok hirdetményeiben szerepelnek.

VI. Simple Pay – Adattovábbítás

„Tudomásul veszem, hogy a(z) Beteg Újszülöttekért Alapítvány ( 7623 Pécs, József A. u. 7. ) adatkezelő által a(z) https://betegujszulott.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

  • Az adományozó kereszt- és vezetékneve
  • Az adományozó e-mail cím

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff